Historie a tradice Tříkrálové sbírky

Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 tady koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Vyprávělo se v nich také o mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma.

Nový zákon a Mudrci z východu

O klanění mudrců z východu podává zprávu 2. kapitola evangelia podle Matouše. Nezmiňuje se v ní ale, kolik jich bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet „králů“ se odvozuje podle darů, které novorozenému Spasiteli přinesli:

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem,

klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Matouš, 2-11

 

Dary měly symbolický význam: zlato jako tehdejší nejcennější zboží vyjadřovalo úctu a symbolizovalo stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo božství, vůně kadidla je metaforou modliteb stoupajících k Bohu, myrha – vonná balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži. Dary mohly také představovat veškerou hmotu, neboť zastupovaly všechna v té době známá skupenství.

Stejně tak jména mudrců jsou nejspíš dodatečně vymyšlená, získali je v lidových vyprávěních několik staletí po Kristu. Jednotliví králové často symbolizují různá období lidského života, jeden z nich bývá zobrazován jako mladík, další jako muž a třetí jako stařec. Podle dalších výkladů symbolizují jména tři centra starověkého Východu: Kašpar (Caspar) je jméno aramejského nebo perského původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské jméno Melichar znamená „král je světlo” a Baltazar, jméno babylonského původu, vyjadřuje přání „Bůh ať ochraňuje krále”.

 

Tradice tříkrálového koledování

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.

 

Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní (a na základě významů zmíněných výše). Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.

 

Novodobá historie Tříkrálové sbírky

Koledníci z LitoměřicKe koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem. Dostaly za to vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé České republiky.

 

Koledování i rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných pravidel. Záměry a příklady využití vybraných prostředků v jednotlivých diecézích aktualizujeme pravidelně na našich stránkách. Další informace, například o počtu dobrovolníků a místech, kde se koledovalo, si můžete přečíst také ve výroční zprávě Charity ČR.

Zdroj: Charita.cz

 

                   

                Generální partner                                  Hlavní patner                       Hlavní mediální patner       
              Charity České repulbliky              Charity České repulbliky                Charity České repulbliky                            

 

                                 

              Mediální patner
         Charity České repulbliky   

 

 
Charity České repulblikyCharity České repulbliky
 

                   

                Generální partner                                  Hlavní patner                       Hlavní mediální patner       
              Charity České repulbliky              Charity České repulbliky                Charity České repulbliky                            

 

                                                                                             

                                                                      Mediální patner
                                                               Charity České repulbliky