Využití TKS v Charitě Hrabyně 2020

 

JIŽ 20 LET POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POTŘEBNÝM

Tříkrálová sbírka, která oslaví své dvacetileté jubileum , proběhne ve dnech  1.1. – 14.1.2020 na celém území naši republiky, je organizovaná Charitou ČR. Sbírka se stala každoroční tradicí, při které je naše země zaplavena koledníky a neodmyslitelně tak patří k začátku nového roku.

Charita Hrabyně ve spolupráci s obecními úřady, farnostmi, spolky, školami a místními koordinátory je připravená pomoci zahájit a úspěšně dokončit Tříkrálovou sbírku i v tomto roce.  V našem regionu bude koledovat  téměř 600 koledníků což je na 150 skupinek králů, kteří vyjdou do ulic roznášet radost a pokoj lidem dobré vůle. Čas vánočních svátku je také časem vzájemného se obdarování jeden druhého a to je i smyslem sbírky, pomoci darem potřebným a chudým. Jsme vděční všem, kteří s námi na přípravě této sbírky spolupracují a také všem dárcům kteří nám jakýkoliv darem přispějí na pomoc těmto potřebným.  Díky tomu můžeme plnit naše hlavní poslání – pomoc potřebným.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.

Minulý rok se vykoledovalo v našem regionu Charity Hrabyně 671 374 Kč, za což děkujeme. Z této částky získala naše organizace 65% což je částka 436 393 Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili dle předem schváleného záměru. Využití letošní Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na rozvoj a provoz charitního a duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni a také na rozvoj a udržitelnost chráněných dílen, které zaměstnávají zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jenž jsou těžko zaměstnavatelní na volném trhu práce.

Veškeré informace je možné získat na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo stránkách naší organizace www.hrabyne.charita.cz  

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Našim sloganem na tento rok je „ Každá koruna pomáhá.“

Judita Mudra, koordinátor Charity Hrabyně pro TKS 2020